Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa
Droga Krzyżowa
Droga Krzyżowa
Niedziela Palmowa
Wielki Czwartek
Wielki Piątek

Konkurs plastyczny

Załącznik nr 1

Karta pracy             
(imię i nazwisko autora pracy)   ………………….…            
(klasa)   ……………………………………………………………….                                   
(tytuł pracy)   ………………………………………………………………..
(lokalizacja obiektu przedstawionego w pracy konkursowej)………………………………………..

Zgoda na udział w konkursie plastycznym i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu plastycznego „Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości”

Zgłaszam uczestnictwo w konkursie plastycznym „Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości”:

Imię Nazwisko Wiek/ Klasa Tytuł pracy
       

………………….…………………………………                                                            ………………….…………….

Data                                                                                                                                                                                                        Podpis uczestnika

* Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko uczestnika

w konkursie plastycznym „Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości” organizowanym przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z siedzibą w Międzybrodziu Żywieckim w ramach projektu Przygotowanie i wydanie publikacji pt. “Szlakiem kapliczek, figur i krzyży przydrożnych Międzybrodzia Żywieckiego”  dofinansowanego ze środków w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na Wdrażanie Operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

*1. Administratorem danych osobowych jest parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Międzybrodziu Żywieckim.

  1.  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka:

a) nie będą przekazywane do państw trzecich;

b) mogą zostać przekazane: szkole Podstawowej z siedzibą w Międzybrodziu Żywieckim w celu zebrania prac uczestników/publikacji listy uczestników/ wyników przeprowadzonego konkursu plastycznego.

c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

  1. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18);

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w konkursie.
  2. Wobec Pani/Pana dziecka nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź
w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii uczestnika konkursu
w  publikacji na stronie internetowej/fanpage Parafii oraz szkoły. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

………………….…………………………………                                                                  ………………….……………..

Data                                                                                                                                                                                                        Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Regulamin

Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

„Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości”

I. Tytuł:

Konkurs Plastyczny „Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości”

II. Organizator:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim.

Współorganizator: Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim.

III. Cele edukacyjne:

  • zdobywanie wiedzy na temat historii powstania kapliczek, krzyży i figurek w rodzinnej miejscowości,
  • krzyże, kapliczki i figurki jako małe budowle architektury sakralnej,
  • rozwijanie twórczego myślenia u dzieci,
  • pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci,

IV. Warunki uczestnictwa:

-W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z miejscowości Międzybrodzie Żywieckie.

-Konkurs obejmuje wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybraną kapliczkę, krzyż lub figurkę przydrożną z terenu Międzybrodzia Żywieckiego.

-Technika wykonania prac jest dowolna (płaska, przestrzenna).

-Do każdej pracy należy wypełnić kartę pracy wg wzoru (Zał. 1) i nakleić na odwrocie pracy (prace płaskie) lub doczepić do pracy (prace przestrzenne) oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał.2).

-Podpisanie karty pracy jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w konkursie.

-Prace należy złożyć w terminie do 31.05.2019r do godz. 12.00 do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim.

-Zwycięzcami i osobami wyróżnionymi zostają dzieci, których prace zostaną uznane za najlepsze.

-Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Prace niesamodzielne są eliminowane z konkursu.

V. Kategorie wiekowe:

Kategoria I – dzieci przedszkolne,

Kategoria II – dzieci klas 1-3,

Kategoria III – dzieci klas 4-6,

Kategoria IV – młodzież klas 7-8,

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisję konkursową powołuje Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim.

Komisja dokonuje oceny zgłoszonych prac pod względem ich zgodności z regulaminem.

Następnie jury dokonuje wyboru laureatów, zwracając szczególną uwagę na kryteria takie jak: walory artystyczne, kreatywność, samodzielność, estetykę.

Decyzja komisji odnośnie wyboru laureatów jest ostateczna i nie przysługuje od nich odwołanie.

Komisja sporządza szczegółowy protokół z obrad.

Podsumowanie, rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 09.06.2019r podczas V Pikniku Parafialnego, na którym odbędzie się również wystawa prac.

Najlepsze prace zostaną również zamieszczone na stronie internetowej i portalu społecznościowym parafii, a także w gablocie kościelnej.

VII. Nagrody:

Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach – miejsce I, II, III otrzymają nagrody rzeczowe:

dla dzieci przedszkolnych i dzieci z klas 1-3 przewidziano zestawy kreatywne,

dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 i 7- 8 przewidziano zestawy plastyczne,

osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.

VII. Przepisy końcowe:

Opiekunowie oraz uczniowie i ich rodzice mają prawo wglądu do prac i protokołu.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

Organizator konkursu ma prawo do bezpłatnej reklamy prac w wystawie pokonkursowej, katalogu, w prasie, telewizji i Internecie oraz przekazanie innym podmiotom w celu popularyzacji konkursu, a także realizacji innych działań statystycznych.

Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.

Organizatorzy mają prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela organizator: tel. +48 338-661-291.

Szczegółowe informacje (regulamin; wzory: karty pracy, zgody na przetwarzanie danych, wyniki  konkursu) zostaną zamieszczone na stronach:

www.parafiamz.pl

www.spmzywieckie.szkolnastrona.pl

2019 © parafiamz.pl. All Rights Reserved.
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług, reklamy, statystyk, optymalizacji. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Polityka Prywatności